29 maj 2012

Vindkraftens bullrande baksida

Bullerproblemen från vindkraften måste tas på största allvar. Det är bevisat att buller är skadligt för hälsan och att vindkraftsbuller är störande.

Jag besökte nyligen ett så kallat samråd där ett energibolag berättade om planer på ny vindkraft. Där informerades om ljudets "maximala" utbredning via kartor med grön zon som signalerade att allt var frid och fröjd utanför den zon som markerade gränsvärdet 40 decibel. "Mer än så får inte vindkraftverk låta i Sverige", var det trygga budskapet. I ett land där vi är vana vid försiktighetsprincipen tror man då kanske att ljudet inte utgör ett problem bortom denna gräns. Men man fick ingen information om att upp till var femte person enligt Naturvårdsverket störs mycket vid ljudnivån 37,5-40 decibel. Denna information är förstås högst relevant att delge de individer som berörs av en vindkraftsexploatering.

Vindkraft har en roll i energiförsörjningen, men inte där människor bor eller uppehåller sig. Göteborgs skärgård bör förbli en lugn miljö.

Bullergränsvärdet för vindkraft kan behöva ses över och skärpas. Det är rimligt att successivt ställa hårdare krav för vindkraftsetablering. Det leder till att bolagen anpassar sig och utvecklar tystare vindkraftverk.

145 meter höga Big Glenn i Göteborg. Göteborg Energi vill bygga över ett dussin lika stora eller större verk i inloppet till Göteborg intill skärgården.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Expressen. Exp. GP. GP.