13 januari 2013

Hög BNP-tillväxt inget miljöproblem i sig

Hög BNP, alltså hög ekonomisk aktivitet, är inte i sig skadligt för miljön. BNP och tillväxt säger egentligen ingenting om huruvida de underliggande ekonomiska transaktionerna som utgör ekonomin är miljöskadliga eller inte. Vi kan i princip mångdubblera ekonomin (BNP) i en avancerad tjänsteekonomi utan att miljön tar skada. En lägre BNP är samtidigt ingen garanti för att miljöförstöring undviks - det är många kommunistiska diktaturer ett bra exempel på. Lika lite som BNP är ett klockrent mått på välstånd, lika lite är minimerad BNP ett lämpligt mål för miljörörelsen.

Om en person är beredd att betala ett visst antal kronor för att få en vara eller en tjänst, och en annan person på frivillig basis är beredd att mot betalning utföra tjänsten eller producera varan, så gynnas båda parter av transaktionen utförs. Om många sådana frivilliga transktioner genomförs kan man anta att välståndet är högre än om transaktionerna inte hade genomförts. Därför är hög BNP, och tillväxt i BNP, ett mått på välstånd. Ett trubbigt mått, javisst. Många goda ting i livet är gratis och BNP-måttet fångar inte de kvalitetsförbättringar som hela tiden sker kring tjänster och produkter. Samtidigt fångar BNP inte upp negativa företeelser såsom miljöförstörelse och brottslighet. Men BNP är inte irrelevant och inte per automatik miljöskadligt. Det vore olyckligt om miljörörelsen brände allt krut på att sätta käppar i hjulen för all ekonomisk utveckling. Det finns många andra metoder som har mycket bättre utsikter för att lyckas skydda jordens ekosystem, den biologiska mångfalden och säkerställa en god livsmiljö för människor.


Sädesärlan är en av jordens cirka 10 000 fågelarter. Här fotad på sommarbesök från Afrika.

Vi måste inte lönearbeta mindre, såsom vissa inom miljörörelsen tror, utan med rätt saker. Självklart vill vi ha avancerade tjänster såsom sjukvård i världsklass, toppkvalitativ utbildning för både barn och vuxna samt andra miljövänliga tjänster såsom hjälp av en personlig tränare som ger oss förutsättningar för god hälsa. Det förutsätter arbetsdelning och specialisering. Att hävda att arbetsdelning (hög BNP) är negativt är indirekt att hävda att alla borde odla sin egen potatis, samtidigt som man forskar fram sitt eget cancerläkemedel och utvecklar sitt eget lågenergikylskåp. För alla utom möjligen Leonardo da Vinci vore det svårt att excellera inom alla dessa fält samtidigt.

Vägen framåt på miljöområdet går bland annat via teknikutveckling samt resurs- och energieffektivisering. Principen om att förorenaren betalar är en rimlig utgångspunkt för miljöpolitiken. Det är rätt att genomföra en grön skatteväxling med höjda skatter på miljöskadliga utsläpp och sänkt skatt på positiva företeelser såsom arbete. Det är viktigt att skicka signalen att det kommer att löna sig att beakta resurs- och energianvändning i alla beslut, allt från val av bostad, transportmedel och matvanor. En grön liberal politik kan definitivt driva på i denna riktning.

DN Debatt om klimatet. Mer klimatdebatt och replik. Klimatchatt. Därför blundar du för klimathotet. GP om isbjörnens utsatta läge. Forskarreplik. SvDGP. SvD Brännpunkt.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

4 januari 2013

Höj trängselskatten för dieselbilar

Att förorenaren betalar är en rimlig och bra utgångspunkt för miljöpolitiken. Därför behöver trängselskatten höjas, särskilt för dieselfordon, för att åstadkomma bättre luftkvalitet i flera svenska städer.

Luftkvaliteten är generellt ett stort problem i större städer och det beror inte minst på fordonstrafiken. Avgaserna är farliga och däckens friktion mot vägbanan river upp skadliga partiklar. Det ökade antalet diesel-fordon förvärrar situationen. Larmrapporterna om höga partikelhalter i bland annat Stockholms- och Göteborgsluften måste tas på allvar och leda till utökade åtgärder. Det gälller även rapporterna om den farliga luften i Stockholms tunnelbana. Trafiksystemet i stora städer behöver ställas om i riktning mot fler gångtrafikanter, cyklister och utbyggd kollektivtrafik. Höjda och utökade trängselavgifter är rätt och rimligt. Parkeringsavgifterna bör även justeras uppåt och dubbdäcksanvändningen i stadskärnor minskas. Att de bilister som åstadkommer den försämrade luftkvaliteten får stå för en del av kostnaderna är rätt väg.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Höga partikelhalter orsakar 3000-5000 förtida dödsfall per år i Sverige. Avgaser ger barn sämre lungor (SVT). Svensk luft olagligt dålig. SR. SVT. DN. GP. GP. SvD. DN. GP. DN. GP. DN. GP. GP. GP. GP debatt. DN. DN. SvD. GP. GP. GP. DN. SvD. SvD. DN. GP.

1 januari 2013

Stärk studenternas studiesociala situation!

Vid Liberala Studenters riksårsmöte i december klubbades en rad reformförslag som syftar till att stärka studenternas studiesociala situation och den högre utbildningens kvalitet. Vi anser att studiemedel bör göras sjukpenningsgrundande och att studenter likt andra bör ha rätt att vara deltidssjukskrivna. Beräkningen kring bostadsbidraget bör samtidigt bli mer flexibel och genomföras halvårsvis istället för bara en gång per år. Doktorandernas förutsättningar för forskning bör även förbättras genom att stärka doktorandernas socialförsäkringstrygghet.

Akademiker är inte supermänniskor, som Liberala Studenters nyvalde ordförande Benny Lindholm nyligen konstaterade.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm