20 oktober 2013

Dubbdäcksavgift en liberal väg framåt

Dubbdäck i städer innebär ett hälsovådligt miljöproblem som det är rimligt att låta utsläpparen betala för. En avgift bör därför införas för att köra med dubbdäck i innerstaden där särskilt många människor bor, arbetar och uppehåller sig. Dubbdäcksavgift kan väntas göra att fler väljer att åka kollektivt, cykla eller gå i stan, istället för att åka bil. Det kan även få vissa som använder dubbdäck, men som egentligen skulle klara sig bra med vinterdäck, att välja bort dubbdäcken.

I de fall personer måste ha dubbdäck är det ändå bra att en dubbdäcksavgift införs så att dessa personer bara väljer att köra i stan med dubbdäck om nyttan av detta överstiger den samhällsekonomiska kostnad som den förorenade luften medför. Detta bidrar en dubbdäcksavgift till att åstadkomma. Kontrollen av dubbdäcksavgiften bör i första hand skötas av parkeringsvakterna.

Transportsystemet i Stockholm behöver ställas om i riktning mot gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. En betydligt rörligare bostadsmarknad än dagens är även av stor vikt för att underlätta för människor att bosätta sig transporteffektivt i förhållande till sina arbetsplatser.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SvD. Luftföroreningar orsakar cancer slog WHO nyligen fast. DN Debatt om dubbdäcksförbud.DN Debatt. DN Debatt.

14 oktober 2013

Luftkvaliteten måste förbättras

Luftkvaliteten är generellt ett stort problem i storstadsmiljöer och det beror i hög grad på fordonstrafiken. Avgaserna är farliga och däckens friktion mot vägbanan river upp skadliga partiklar. Larmrapporterna om höga partikelhalter i bland annat Stockholmsluften bör tas på allvar och leda till åtgärder.

Trafiksystemet i stora städer behöver ställas om i riktning mot fler gångtrafikanter, cyklister och utbyggd kollektivtrafik. Höjda och utökade trängselavgifter är rätt och rimligt. Parkeringsavgifterna bör även justeras uppåt och dubbdäcksanvändningen i stadskärnor minskas. Att de bilister som åstadkommer den försämrade luftkvaliteten får stå för en del av kostnaderna är rätt väg. Det är även viktigt att kraven på fordonstillverkarna successivt skärps.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. DN.

6 oktober 2013

Vindkraftens bullrande baksida


Bullerproblemen från vindkraften måste tas på största allvar. Det är bevisat att buller är skadligt för hälsan och att vindkraftsbuller är störande. Vindkraft har en roll att spela i energiproduktionen, men inte där människor bor eller ofta uppehåller sig. Det är viktigt att vi värnar våra naturområden. Göteborgs skärgård är och bör förbli en lugn miljö.I våras besökte jag ett så kallat samråd där Göteborg Energi berättade om planer på ny vindkraft. Där informerades om ljudets "maximala" utbredning via kartor med grön zon som signalerade att allt var frid och fröjd utanför den zon som markerade gränsvärdet 40 decibel. "Mer än så får inte vindkraftverk låta i Sverige", var det trygga budskapet. I ett land där vi är vana vid försiktighetsprincipen tror man då kanske att bullret inte utgör ett problem bortom denna gräns. Men man fick ingen information om att upp till var femte person enligt Naturvårdsverket störs mycket vid ljudnivån 37,5-40 decibel. Denna information är förstås högst relevant vid bedömningen av en vindkraftsexploatering som denna med upp till 15 mycket stora vindkraftsverk.


Bullergränsvärdena för vindkraft behöver ses över och skärpas. Det är rimligt att successivt ställa hårdare krav för vindkraftsetablering. Det leder till att bolagen anpassar sig och utvecklar tystare vindkraftverk samt att verken placeras på platser där de inte är lika störande.


En bild på 145 meter höga Big Glenn i Göteborg. Göteborg Energi vill gå vidare med planer på att bygga upp till 15 lika stora eller större verk vid Göteborgs skärgård.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm