19 januari 2011

RUT skapar välbehövda jobb

Arbetslöshet har många olika orsaker. Bland annat har global konkurrens inom framförallt tillverkningssektorn och ett högt svenskt skattetryck för tjänstesektorn gjort enklare arbeten ovanliga. Ett viktigt svar på jobbutmaningen är att satsa på utbildning och forskning eftersom anställningsbarhet och utbildningsnivå hänger tätt ihop. Anställningsbarhet behöver vara fokus i jobbpolitiken, sida vid sida med åtgärder som gör det mer lönsamt att arbeta, anställa och driva företag.

Det är dock viktigt att det samtidigt finns enkla, vita vägar in i arbetslivet. Trösklarna in till arbetsmarknaden får inte vara för höga. En levande sektor för hushållsnära tjänster bör därför tillåtas frodas. Bedömningar är alltid behäftade men osäkerhet, men Företagarna har uppskattat att antalet nya RUT- och ROT-jobb fördubblades under fjolåret.

RUT-avdraget låter en mer levande tjänstesektor bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. RUT-avdraget minskar otryggt svartarbete och skapar nya vita arbetstillfällen med social trygghet. Att försvåra för svartarbete bidrar vidare till ett rättvisare konkurrensläge. RUT frigör också tid för dem som utnyttjar det, vilket kan möjliggöra för dessa personer att arbeta fler timmar, till gagn för både statskassan och välfärden. RUT-avdraget underlättar även livspusslet för barnfamiljer och ger ett ökat självbestämmande för äldre.


Väsensskilda arbetsverktyg? Idag kan man få avdrag för både fönsterputsning (RUT) och fönstermålning (ROT)

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

11 januari 2011

Energieffektivisera mera!

Resurs- och energieffektivisering har potentialen att minska negativ miljöpåverkan och utgör viktiga inslag i en hållbar utveckling. Tuffa omställningskrav och konkurrens tenderar att leda till förbättringar av teknik och användning. Det är därför positivt att successivt höjda krav på energieffektivisering i bostadssektorn övervägs. Samtidigt är det förstås angeläget att kraven utformas så att de inte blir en hämsko för nybyggnation av bostäder. Positiva exempel på senare tid visar att det är möjligt att bygga hus med mycket effektiv energianvändning, vilket förstås leder till lägre driftskostnader och i slutänden lägre bostadskostnader.

Med en grön skatteväxling som beskattar miljöskadliga utsläpp och sänker andra skatter, såsom skatten på arbete, lönar det sig för alla att tänka igenom sin resurs-och energianvändning. En ambitiös miljöpolitik behöver inte innebära stora begränsningar av människors levnadsstandard.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

9 januari 2011

Dödsstraff är barbariskt och meningslöst

Dödsstraffet praktiseras tyvärr fortfarande i ett antal länder såsom USA, Kina, Iran, Saudiarabien, Pakistan och Japan. Dödsstraffet utgör ett barbariskt, meningslöst dödande som kränker rätten till liv och för tankarna till medeltiden. Dödsstraff förefaller inte ha någon betydande allmänpreventiv effekt rörande brottsligheten. Samtidigt finns risken att oskyldiga avrättas. Att låsa in personer som begår de grövsta brotten på livstid räcker gott och har hög individualpreventiv effekt för framtida brottslighet.

I Europa kan vi vara stolta över att dödsstraff inte är förenligt med EU-medlemskap, vilket anses ha bidragit till exempelvis Turkiets avskaffande av det grymma straffet. På den europeiska kontinenten är det bara diktaturen Vitryssland som både utdömer och verkställer dödsstraff. Mer om Vitrysslands kränkningar av mänskliga rättigheter, bland annat i samband med det senaste presidentvalet, kan läsas på Infobelarus.nu.

Kriminalpolitiken bör ha inriktningen att även personer som döms till riktigt långa fängelsestraff ska ha vård. Samtidigt behöver progressiviteten för notoriska återfallsbrottslingar ses över. Det är stötande att personer i Sverige kan dömas gång på gång i tiotals rättegångar utan att det i rimlig grad resulterar i successivt allt längre fängelsestraff. "Three strikes law" som vissa amerikanska delstater tillämpar är dock alldeles för långtgående.

Amnesty listar flera bra argument emot dödsstraff. DN och GP om skjutningen i Tucson, USA. Dagens Nyheter.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

4 januari 2011

På väg mot nollvisionen

När trafikåret 2010 summeras kan en glädjande minskning av antalet trafikdöda till 270 personer noteras. Det är inte länge sedan antalet trafikdöda årligen motsvarade de svenskar som omkom i Estonia-katastrofen. Det finns stor anledning att känna förtroende för det trafiksäkerhetsarbete som långsiktigt bedrivs inom ramen för nollvisionen.Hög hastighet, frontalkollisioner, alkohol och trötthet skördar tyvärr fortfarande många offer. Vägverkets satsningar på lägre hastigheter är en fullföljning av en mycket framgångsrik svensk trafikpolitik när det gäller att minska antalet dödade och skadade. Fartkameror har visat sig ha god effekt för att förhindra olyckor. Satsningar på mitträcken och mötesfria vägar är också mycket viktiga och behöver fullföljas. Utökade krav på alkolås för rattfyllerister behöver även övervägas. Att förbjuda användandet av olika former av kommunikationsutrustning i bilar förefaller dock som en oproportionerlig åtgärd. Ökad forskning behövs kring de risker som användandet av kommunikationsutrustning kan medföra.

Vid sidan av svenska myndigheter har företagen gjort stora insatser. Teknikutveckling av allt från krockkuddar till antisladdsystem har stor betydelse. Bland annat Saab, Volvo och Autoliv ligger bakom många viktiga innovationer som sprids globalt och bidrar till lägre trafikdödlighet i världen. Trafiksäkerhet är något som Sverige på olika sätt exporterar till andra länder, vilket förhoppningsvis kan ske i ännu större skala framöver.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm