11 maj 2013

Rörligare bostadsmarknad behövs

Olika bostäder har ett olika stort värde för olika individer, bland annat beroende på vad man uppskattar och var man uppehåller sig dagtid. Därför är det viktigt med en rörlig bostadsmarknad där människor lätt kan flytta efter ändrade livsförutsättningar. I nuläget är bostäderna långtifrån optimalt fördelade. Inlåsningseffekter håller kvar människor i sina befintliga bostäder, trots att det vore bra för såväl samhället som individen om fler flyttade oftare.

Detta talar för löpande bostadsbeskattning istället för reavinstbeskattning. Det talar även för att låta bostadshyrorna spegla efterfrågan, det vill säga högre hyror i exempelvis Stockholms innerstad. Om två personer är beredda att betala 15 000 kr per månad för en trea i innerstan, men lägenheten istället hyrs för 7 500 kr per månad av en ensamboende person som inte värdesätter att bo i innerstan och egentligen hellre skulle vilja bo en bit utanför staden, så förlorar alla i samhället på det. Samhällsekonomisk ineffektivitet försämrar allas möjligheter till ekonomisk utveckling och välfärd. Marknadspriser däremot maximerar välfärden, så länge det kombineras med bra konsumentskyddsregler och hyggliga ekonomiska trygghetssystem. Det är bättre socialliberal politik att tillhandahålla svaga grupper ekonomiska muskler att hävda sig på ett bostadsmarknad med marknadspriser, än att tvinga hyrorna att avvika från marknadspris för alla.

Pendling till den huvudsakliga dagliga sysselsättningen står för en stor del av alla transporter. Få tycker att det är jättekul att pendla till jobbet eller studierna. Varför inte främja möjligheten att bosätta sig närmare den huvudsakliga dagliga sysselsättningen, helst på gång- eller cykelavstånd, eller åtminstone i en bostad nära god kollektivtrafik? Om man slipper bilen kan man spara mycket tid och pengar varje månad. Det innebär att ens möjlighet att betala marknadshyror på bostadsmarknaden förbättras högst avsevärt. Det skulle också minska många av de problem som ohämmad stadsbilism och onödig arbetspendling medför i storstäder: trängsel, dålig luft och buller.
Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Många fördelar med trängselskatt

Trafiksystemet i stora städer behöver ställas om i riktning mot fler gångtrafikanter, cyklister och utbyggd kollektivtrafik. Ohämmad stadsbilism är problematisk på grund av trängsel, dålig luft och buller. Därför är trängselavgifter rätt väg. Att förorenaren betalar är en rimlig utgångspunkt. Trängselskatt förbättrar framkomligheten för alla och åstadkommer bättre luftkvalitet. Därtill kan även läggas en klimataspekt. 
Luftkvaliteten är generellt ett stort problem i större städer och det beror inte minst på fordonstrafiken. Avgaserna är farliga och däckens friktion mot vägbanan river upp skadliga partiklar. Det ökade antalet diesel-fordon förvärrar situationen. Larmrapporterna om höga partikelhalter i bland annat Stockholms- och Göteborgsluften måste tas på allvar och leda till utökade åtgärder. Parkeringsavgifterna bör justeras uppåt och dubbdäcksanvändningen i stadskärnor minskas. Att de bilister som åstadkommer den försämrade luftkvaliteten får stå för en del av kostnaderna är rättvist. Att differentiera biltullarna utifrån det specifika fordonets utsläpp av bland annat kvävedioxid vore rimligt och är antagligen genomförbart med tanke på den information som redan finns i fordonsregistret.

Att använda ekonomiska styrmedel och marknadskrafter är en liberal väg framåt. Då väljer människor bort just de bilresor där de själva bedömer att bilen inte längre innebär en tillräckligt stor nytta för att motivera kostnaden. De bilresor där bilen verkligen tillför ett stort värde jämfört med andra färdsätt kommer däremot överlag att fortsätta genomföras - utan bilköer.

Det är bra att utökade trängselavgifter i Stockholm övervägs. Utöver att avgiftsbelägga Essingeleden bör även ett nytt "snitt" med betalstationer innanför tullarna inrättas.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

GP. GP. GP. SR. SvD. GP. DN.