24 april 2012

Miljöpolitik ett allmänintresse

Hållbarhetsfrågor väver in i hela samhället och framsteg på miljöområdet medför påfallande ofta positiva effekter kring andra samhällsutmaningar. Samhällsintresserade inom en rad olika områden har därför starka skäl att bejaka en samhällsomställning i miljövänlig riktning. Att satsa på miljöfrågor innebär inte att andra politikområden behöver stå tillbaka.

En offensiv miljöpolitik är exempelvis ofta bra för ekonomin, till skillnad från vad vissa befarar. Resurs- och energieffektivitet leder till ökat välstånd för såväl enskilda medborgare som länder. Att minimera den andel av ekonomin som läggs på import av fossila bränslen möjliggör ökad efterfrågan på exempelvis mer avancerade tjänster. Att bejaka en omställning i miljövänlig riktning är helt i linje med såväl framtidsoptimism som satsningar på forskning och utveckling. Synen att miljöengagemang handlar om att "stoppa käppar i hjulet" är förlegad. När miljökraven successivt höjs runt om i världen blir miljövänlighet både en nödvändighet och en konkurrensfördel för svenska exportföretag.

Vidare medför miljöåtgärder ofta positiva effekter för hälsa och välmående, såväl fysisk som psykisk. Det finns även viktiga samband mellan energisystem och frågor kring oberoende och nationell säkerhet. Genom att synliggöra denna typ av samband kan vi vinna brett stöd för de angelägna miljöåtgärder som krävs för att säkerställa biologisk mångfald, hållbara ekosystem och en god livsmiljö för oss människor.

Exempel på viktiga miljöåtgärder är satsningar på tunnelbana med avskaffade spärrar samt en nödvändig omställning kring stadsbilismen med höjda trängselskatter och friskare luft. Även satsningar på effektivt boende, byggande av fler små lägenheter och minskat transportbehov från bostaden till arbetet är angelägna.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. SvD. GP. GP. DN. DN Debatt. DN. DN. SvD Brännpunkt.

23 april 2012

Skrota spärrsystemet

Det vore rimligt att skrota det tröga spärrsystemet i Stockholms kollektivtrafik, såsom man har gjort i Berlin. Att göra det snabbare och smidigare att åka tunnelbana och pendeltåg skulle gynna alla. Det skulle även skapa en känsla av frihet. Minskade kostnader för spärrvakter och fysiska spärrar skulle innebära att man får råd med de eventuellt utökade biljettkontroller som vore motiverade i en kollektivtrafik utan spärrar. Vi skulle även slippa problem med att människor kläms fast.

Samtidigt är det angeläget att stå upp för avgifter i kollektivtrafiken. Gång och cykel måste premieras framför kollektivtrafik om vi ska lyckas ställa om Stockholm i miljövänlig riktning.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN Exp. DN. SvD. Dagens Arena.

Rätt att utöka trängselavgifterna

De större städernas trafiksystem behöver ställas om i riktning mot fler gångtrafikanter, cyklister och utbyggd kollektivtrafik. Det är därför rätt att höja och utvidga trängselavgifterna i Stockholm och att undersöka om fler städer kan gynnas av trängselavgifter. Det är rimligt att prissätta fordonstrafikens många negativa konsekvenser för stadsmiljön. Till skillnad från koldioxidskattehöjningar som kan vara tunga för landsbygden innebär trängselavgifter att man prissätter just de miljöproblem som stadsbilismen står för, såsom dödligt dålig luft, buller och att stora utrymmen tas i anspråk som snarare behöver användas till cykling och kollektivtrafik.

Höjda gatuparkeringsavgifter i storstäder är också önskvärt för att frigöra utrymme, få ned antalet bilar i innerstaden och minska utsläppen från bilar som cirkulerar i jakt på en parkeringsplats. När utbudet är mindre än efterfrågan är det rimligt med prishöjningar.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm
DN Debatt. Exp. SvD. Ab. DN.

21 april 2012

Tillåt studenter att arbeta fritt

Den höjning som regeringen har genomfört av fribeloppet, det vill säga den summa en student får tjäna innan studiemedlet begränsas, är mycket välkommen. Arbetslivserfarenhet är positivt för både individen och samhället. Ingen tjänar på att studenter behöver gå och oroa sig över vilket kalenderhalvår en löneutbetalning ska landa på. Det är bra att fler trycker på för ytterligare libraliseringar av CSN-reglerna så att studenter kan arbeta i den grad de själva finner lämpligt. Liberala Studenter anser att fribeloppet bör avskaffas helt.


Beskt besked i brevlådan

För lånedelen förefaller det finnas få skäl att behålla fribeloppet överhuvudtaget eftersom det rör sig om ett räntebärande lån. Frågan om huruvida fribeloppet för bidragsdelen behöver avskaffas för personer som tjänar en bra bit över 20 000 kr i månaden behöver debatteras mer. För egen del hör jag till dem som anser att det räcker om fribeloppet för bidragsdelen utökas mycket kraftigt, minst till en kvarts miljon i bruttoinkomst per år. Att behålla någon slags behovsprövning av studiebidraget är i linje med att nästan alla andra bidrag i samhället är behovsprövade. Ingen anser exempelvis att alla medborgare ska ha ett socialbidrag i botten och sedan sin ordinarie inkomst ovanpå det. Studiemedelssystemets grundsyfte är att möjliggöra för alla, oavsett ekonomisk bakgrund, att studera. Höginkomsttagare har redan ekonomiska förutsättningar för att kunna studera vid sidan av arbetet om de vill. Att ge uppåt 3000 kr per månad i bidrag till en höginkomsttagare som läser en kvällskurs bör enligt min mening inte prioriteras.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Läs vad Joakim Holmertz i LUF skriver i SvD.

20 april 2012

Stockholmsluften måste förbättras

Luftkvaliteten är generellt ett stort problem i Stockholm och det beror inte minst på fordonstrafiken. Avgaserna är farliga, däckens friktion mot vägbanan river upp skadliga partiklar, det har kommit rapporter om att även bromsar orsakar skadliga utsläpp, etc. Ett ökat antal diesel-fordon förefaller även förvärra situationen. Larmrapporterna om höga partikelhalter i Stockholmsluften måste tas på allvar och leda till åtgärder. Det gälller även rapporterna om den farliga luften i tunnelbanan. Trafiksystemet i Stockholm behöver ställas om i riktning mot fler gångtrafikanter, cyklister och utbyggd kollektivtrafik. Höjda och utökade trängselavgifter i Stockholm är rätt och rimligt. Parkeringsavgifterna bör även justeras uppåt.
DN ledare om avgift för dubbdäck. Avgaser ger barn sämre lungor (SVT). SvD. SvD. SvD.