27 juni 2011

Bra att skattefusk beivras

Väl fungerande konkurrens är en förutsättning för att marknadsekonomins fördelar ska kunna materialiseras. Att försvåra för skattefusk och svartarbete bidrar till ett rättvisare konkurrensläge, vilket är schysst mot alla de företagare som annars får problem. Även arbetstagare som riskerar att arbeta under otrygga arbetsförhållanden gynnas av minskat skattefusk. När den vita sektorn växer uppstår samtidigt ett utrymme till att sänka skattesatserna, allt annat lika. Därför är det positivt med Skatteverkets utökade krav på personalliggare och certifierade kassaapparater. Som konsument kan man bidra genom att alltid förvänta sig ett kvitto av en näringsidkare.Att betalningsutvecklingen går i riktning mot ökad kortanvändning är positivt. Färre kontanter försvårar för skattefusk och svartarbete. Minskad kontanthantering innebär också lägre rånrisk - att bli utsatt för rån får antas vara värre än att ens bankkort blir skimmat. Samtidigt innebär dock kortanvändning risker ur ett integritetsperspektiv. Det är oroväckande att företag bygger upp stora databaser med omfattande informationsmängder över oss medborgare.Johan Lind
Liberala Studenter StockholmSvD. AB. DN.

DN

26 juni 2011

Tänk stort - bygg fler små lägenheter!

Det finns många fördelar med att bygga och efterfråga fler små lägenheter, inte minst i storstadsregioner som Stockholm. Särskilt studenter behöver fler billiga lägenheter där standarden inte behöver vara den högsta. Är exempelvis storstadsstudenter i behov av lika många parkeringsplatser i anslutning till huset som andra boende? Med compact living kan man ha det bra, trots begränsad kvadratmetersyta. Miljöpotentialen av en förtätad stad med många invånare är också stor. Tänk stort - bygg smått!

Digitalisering innebär möjligheter till ett ytmässigt mer anspråkslöst liv som både är bra för den egna plånboken och miljön. Alla prylar man samlar på sig har nämligen många dolda kostnader. Om man jämför en mp3-nedladdad ljudbok med en inbunden bok kan man notera att en fysisk pappersbok kräver avverkade träd, tillverkning och transporter samt en bokhylla att stå i. En hylla kräver i sig material, produktion, transporter, monteringstid och fysisk plats i en därmed större bostad som måste värmas upp till 20 grader året runt. Vidare medför alla prylar indirekta kostnader såsom högre lösöresbelopp i hemförsäkringen, att det blir dyrare och mer tidskrävande att flytta, att det kan ta längre tid att hitta vad man letar efter i lägenheten, med mera. Detaljer kan tyckas, men många bäckar små... :)

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. Erik Bengtzboe på SvD Brännpunkt. DN. DN. DN. DN. DN. DN om andra bra miljötips. GP.

15 juni 2011

Gräv ned transporterna - låt staden leva

Det är glädjande att allt fler förefaller sluta upp bakom visionen om en utbyggd tunnelbana i Stockholm. Nedgrävda transporter skapar värdefull yta i markplanet som kan användas för att skapa en mer levande stadsmiljö. En förtätad och miljövänlig stad är framtiden. När markburna transporter grävs ned tas fysiska hinder bort och det blir lättare att ta sig fram till fots eller med cykel. Samtidigt torde fler grönområden kunna anläggas. I takt med att Stockholmsregionen växer ökar det geografiska område inom vilket det är logiskt med nedgrävda transporter.


Bilfritt promenadstråk i centrala BerlinNär Stockholm växer är det mycket viktigt att man vid planering av nya bostäder ser till att undvika bilberoende. Utökade satsningar på kollektivtrafik, cykling och trängselavgifter är nödvändigt för att få bort trängsel, buller och andra bilrelaterade problem. Larmrapporterna om höga partikelhalter i Stockholmsluften måste tas på allvar. Vinsterna med minskad biltrafik i storstäder är många och trängselavgifterna behöver därför höjas. Samtidigt bör fler betalstationer upprättas i Stockholms innerstad.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN ledare. DN Debatt. Magnus Andersson (C) på SvD Brännpunkt. Ab. SvD. DN. DN. AB. Stockholm växer. SvD. SvD. SvD.

10 juni 2011

Bra med höjda trängselavgifter

Vinsterna med minskad biltrafik i storstäder är många och trängselavgifterna behöver höjas, vilket vi har bloggat om tidigare. Samtidigt bör fler betalstationer upprättas i Stockholms innerstad. Principen om att förorenaren betalar är en rimlig utgångspunkt för miljöpolitiken. Det vore bra att utöka den gröna skatteväxlingen genom att höja skatten ytterligare på miljöskadliga företeelser, såsom bilkörning i storstäder, och att kombinera det med skattesänkningar på andra områden.

Larmrapporterna om höga partikelhalter i Stockholmsluften måste tas på allvar. Utökade satsningar på kollektivtrafik, cykling och trängselavgifter är nödvändigt för att få bort trängsel, buller och andra bilrelaterade problem. Stockholm växer och det är mycket viktigt att man vid planering av nya bostäder ser till att undvika bilberoende.

Trängselavgifternas synlighet kan vara en förklaring till att de har fått en betydande effekt på trafikmängden. Därför är det bra att framhålla hur dyrt det redan idag är att äga och köra bil. Genom att påminna om kostnaderna kan man minska bilåkandet utan ytterligare kostnadsökningar för de personer på landsbygden som kan vara beroende av bilen som transportmedel. Bland bilkostnaderna återfinns att nybilsvärdet kan halveras på tre år, bränslekostnader, servicekostnader, fordonsskatt, försäkring, besiktning, garage & parkeringskostnader, trängselavgifter och tillbehör.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. SvD. DN. DN. DN ledare. DN.

5 juni 2011

Flera nackdelar med grundavdrag på kapitalinkomster

Centerpartiet har på DN Debatt förespråkat 5000 kr i grundavdrag för kapitalinkomster, alltså upp till 1500 kr i sänkt kapitalskatt per år för kapitalinkomster upp till 5000 kr årligen. Ambitionen att uppmuntra sparande är god, men det finns flera nackdelar med att rucka på den nuvarande proportionella beskattningen av kapitalinkomster.

1. Fördelningspolitiskt gynnar ett grundavdrag för kapitalinkomster framförallt människor med kapital. När det gäller arbetsinkomster brukar man beskriva grundavdrag som en progressiv skattelättnad som gynnar låginkomsttagare, men grundavdrag för kapitalinkomster vore inte lika progressivt eftersom många ekonomiskt svaga helt saknar kapital. För att få avdrag med 5000 kr (alltså 1500 kr lägre skatt) krävs vid 5 procents sparränta 100 000 kronor på banken. En familj med ett sparkapital på 400 000 kr som sprids ut på två vuxna och två barn tjänar i exemplet 6000 kr per år i sänkt skatt medan en familj med lågt sparkapital tyvärr inte kommer att tjäna särskilt mycket. Åtgärden skulle därför snarare kunna betraktas som regressiv, samtidigt som den inte medför några positiva marginaleffekter på sparbeteendet hos personer med mycket kapital. Det är långtifrån säkert att de personer som idag av olika skäl inte sparar pengar hade börjat göra det om ett grundavdrag för kapitalinkomster skulle införas. Även om ambitionen med förslaget är att uppmuntra personer utan kapital att spara så finns risken att förmögenhetsfördelningen tvärt om skulle bli mer skev.

2. Med ett grundavdrag för kapitalinkomster skulle det bli lönsamt att ta större lån för att finansiera sparande. Om man tar ytterligare 100 000 kr i bolån och placerar pengarna i räntesparande med god ränta finns det möjlighet att dels få avdrag för lånet och samtidigt slippa kapitalinkomstskatt. Det är ingen slump att kapitalskatten samt ränteavdraget idag är på samma nivå (30 procent) och det finns fördelar med det. Att uppmuntra personer att låta sin balansräkning växa (högre tillgångs- och skuldsida) kan också vara riskabelt om pengarna placeras i aktier som kan falla i värde medan lånet finns kvar. En invidids risktagande kan bli ett risktagande för hela samhället när notan ska betalas.

3. Förslaget uppmuntrar medborgarna att lägga tid på olika former av skatteplanering. Det skulle bli rationellt att försöka realisera aktie- och fondvinster i lagom grad varje år, vilket vore olämpligt eftersom det inte är bra att låta sparbeslut dikteras av skattelogik snarare än vettiga investeringsgrunder och risktänkande. Grundavdrag för kapitalinkomster skulle även skapa incitament att flytta runt sparkapital inom familjen för att nå maximalt avdrag, vilket vore olyckligt. Ett mindre komplicerat skattesystem innehåller färre avdrag snarare är fler. Här är den proportionella kapitalbeskattning som Sverige har idag ett föredöme.

4. Slutligen bör också nämnas att skattesänkningar förstås kan riskera att undergräva de offentliga finanserna och naturligtvis måste vägas mot alternativa budgetåtgärder.

Att uppmuntra sparande är positivt, men istället för att ändra incitamenten avdragsvägen kan man tydliggöra de stora fördelar som redan finns: Sparande ger individen bättre balansräkning och likviditet, vilket är viktigt för att kunna hävda sig i en marknadsekonomi. Att ha dålig ekonomi är dyrt. Individer med god ekonomi kan agera oberoende och med handlingskraft. Exempelvis förbättras möjligheten att realisera en dröm om att starta eget om man har eget sparkapital i ryggen.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Exp. E24.
SvD. DN. Aftonbladet debatt. Ab.

4 juni 2011

Tänk långsiktigt - gräv ned

Det finns mycket som talar för en utbyggnad av tunnelbanenätet i Stockholm. Miljöfördelarna av en tät stad där man kan gå och cykla till det mesta är många. Spår- och vägsträckningar ovan jord separerar stadsmiljön och gör det svårare för gång- och cykeltrafikanter. Värdefull yta i markplanet tas i anspråk som istället kunde ha använts för att på olika sätt skapa en mer levande stadsmiljö. Att gräva ned delar av transportsystemet innebär att man förtätar staden i höjdled utan att någons utsikt skyms. Samtidigt försvinner viss bullerproblematik.

Tunnelbanenätet i Stockholms innerstad har många fördelar och är lönsamt. I takt med att Stockholmsregionen växer ökar det geografiska område inom vilket det är logiskt med nedgrävda transporter. Vad kommer framtidens dom att bli om vi inte bygger tunnelbana till det nya storsjukhuset Karolinska och stadsdelen Hagastaden?

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SvD. Slussen. SvD. SvD. SvD. SvD.