24 mars 2012

Fördelar med att bo nära jobbet

Det finns många fördelar för både individ och samhälle av att människor bor relativt nära sina arbetsplatser. Pendling kan ha höga kostnader för såväl hälsan, miljön, privatekonomin som fritiden. Många genomför över 450 arbetsresor per år, vilket i Stockholm potentiellt har stora konsekvenser för miljö- och trängselsituationen. Ju kortare väg man har till jobbet eller studierna, desto större chans att man kan välja de för både individ och samhälle bästa transportmedlen: promenad eller cykling. Idén om att ibland arbeta hemma av miljöskäl är intressant, även om det kan vara svårt i praktiken på många arbetsplatser. Att ha fler videomöten istället för långväga fysiska möten som kräver transporter är också något som fler arbetsplatser bör överväga.

Det är synd att arbetsplatserna i Stockholm inte är bättre lokaliserade i förhållande till var människor bor. Det är även beklagligt att bostadsmarknaden, framförallt hyresmarknaden, är såpass trögrörlig som den är. När man skaffar sig nytt jobb vore det naturligt att överväga, förstås beroende på familjesituation, att söka sig till en bostad varifrån man snabbt och lätt kan ta sig till arbetsplatsen. Det förefaller dock som en utopi med tanke på den hyresmarknad som råder i Stockholm idag. Vid utformningen av bostadspolitiken bör vikten av rörlighet på bostadsmarknaden värdesättas högre än idag för att minska arbetsresors belastning på miljön och trängseln.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. SvD.

10 mars 2012

Miljöpolitik ett allmänintresse

Hållbarhetsfrågor väver in i hela samhället och framsteg på miljöområdet medför påfallande ofta positiva effekter kring andra samhällsutmaningar. Samhällsintresserade inom en rad olika områden har därför starka skäl att bejaka en omställning i miljövänlig riktning. Att prioritera miljöfrågor innebär inte att andra politikområden behöver stå tillbaka.

En offensiv miljöpolitik är exempelvis ofta bra för ekonomin, till skillnad från vad vissa befarar. Resurs- och energieffektivitet leder till ökat välstånd för såväl enskilda medborgare som länder. Att minimera den andel av ekonomin som läggs på import av fossila bränslen möjliggör ökad efterfrågan på exempelvis mer avancerade tjänster. Att bejaka en omställning i miljövänlig riktning är helt i linje med såväl framtidsoptimism som satsningar på forskning och utveckling. Synen att miljöengagemang handlar om att "stoppa käppar i hjulet" är förlegad. När miljökraven successivt höjs runt om i världen blir miljövänlighet både en nödvändighet och en konkurrensfördel för svenska exportföretag.

Vidare medför miljöåtgärder ofta positiva effekter för hälsa och välmående, såväl fysisk som psykisk. Det finns även viktiga samband mellan energisystem och frågor kring oberoende och nationell säkerhet. Genom att synliggöra denna typ av samband kan vi vinna brett stöd för de angelägna miljöåtgärder som krävs för att säkerställa biologisk mångfald, hållbara ekosystem och en god livsmiljö för oss människor.

Exempel på viktiga miljöåtgärder är satsningar på tunnelbana med avskaffade spärrar samt en nödvändig omställning kring stadsbilismen med höjda trängselskatter och friskare luft. Även satsningar på effektivt boende, byggande av fler små lägenheter och minskat transportbehov från bostaden till arbetet är angelägna.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. SvD. GP. GP. DN. DN Debatt. DN. DN. SvD.

7 mars 2012

Rättvist med olika premier för män och kvinnor

Frågan om huruvida försäkringsbolag bör fortsätta tillåtas ha differentierade premier för män och kvinnor är komplicerad. Det är visserligen generellt önskvärt att eliminera slentrianmässiga skillnader i bedömning av individer baserat på kön. Samtidigt är det ett vetenskapligt faktum att ju fler faktorer som försäkringsbolagen tillåts ta hänsyn till, baserat på evidensbaserade samband mellan grupptillhörighet och risker, desto mer rättvis blir i genomsnitt varje försäkringstagares individuella premie. Det vill säga, desto bättre överensstämmelse blir det mellan den risk som den individuella försäkringstagaren utsätter försäkringskollektivet för och den premie som försäkringstagaren betalar. Detta följer logiskt och oundvikligen av principerna för korrekt tillämpad statistisk regressionsanalys. Det finns flera argument som talar för att fortsätta tillåta differentierade försäkringspremier utifrån kön.

1. I genomsnitt bidrar försäkringsbolagens användning av faktorn kön till mindre skillnader mellan den risk som den individuella försäkringstagaren utsätter försäkringskollektivet för och den premie som den individuella försäkringstagaren får betala. Detta kan betraktas som rättvist.

2. Om differentierade premier inte tillåts skulle det bli vanligare att försäkringstagare upplever att den premie man betalar inte stämmer överens med den risk man utsätter kollektivet för. Det skulle undergräva viljan hos personer med lägre risk att teckna försäkring. Hur många 20-åringar skulle teckna en livförsäkring om premien var samma som för 90-åringar? Pensionsförsäkringar är ett annat exempel. Män lever i genomsnitt kortare än kvinnor. Om män inte skulle kompenseras för detta i pensionsförsäkringar finns risken att män skulle sluta teckna sådana försäkringar. Då skulle kvinnornas villkor ironiskt nog ändå försämras i riktning mot den nivå som gällde för kvinnor när männen deltog i försäkringskollektivet. Kanske skulle villkoren till och med bli något sämre eftersom stordriftsfördelar går förlorade när antalet försäkrade minskar. För alla som står upp för breda försäkringssystem kan det anses angeläget att slå vakt om ett system med differentierade premier, snarare än att alla ska betala samma premie, eftersom det sistnämnda skulle riskera att leda till att färre vill teckna försäkringar.

3. Det vore förstås bra om "individuella egenskaper" styrde premiesättningen, men i praktiken är även många av dessa "individuella egenskaper" i sin tur baserade på samband mellan grupptillhörigheter och risk. "Individuella egenskaper" behöver inte vara mer individuellt rättvisande än sambanden mellan kön och risk. Är exempelvis postnummer en mer individuell bedömning än kön? Eller om det var 5 eller 10 år sedan du klarade uppkörningen, vad säger det om hur mycket erfarenhet av bilkörning som just du som individ har samlat på dig under dessa år? Det rör sig, i likhet med för kön, om samband utifrån grupptillhörighet.

4. Risken för godtycke ökar vid bedömningar av "individuella egenskaper", jämfört med mer objektiva faktorer som kön.

5. Att kartlägga "individuella egenskaper" hos försäkringstagare kan vara känsligt ur ett integritetsperspektiv, vilket talar för att försäkringsbolag även fortsättningsvis bör tillåtas använda den lättillgängliga, objektiva faktorn kön (med reservation för att könstillhörighet är en komplicerad fråga för vissa individer).

Slutligen kan nämnas att skillnader i försäkringspremier kan synliggöra samhällsproblem, exempelvis att unga män i genomsnitt lever farligare i trafiken.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. GP. DN. SvD.