8 juli 2013

Inför JA-register för de som vill ha säljsamtal till mobil

Med tanke på att allt färre har fast telefon förefaller det som en rimlig utveckling att telemarketingföretag kan ringa till mobiltelefoner, om ägaren till mobilnumret har givit sitt godkännande till det. Det bör dock åstadkommas genom att det inrättas ett JA-register dit man som mobilkund kan anmäla sitt telefonnummer om man vill kunna få säljsamtal. Något NIX-register för mobiltelefoner bör alltså inte upprättas, utan registret bör tvärt om bara innehålla nummer vars ägare uttryckligen har uppgett att de vill ha säljsamtal.

Om man trots allt landar i modellen med ett NIX-register istället för ett JA-register bör alla befintliga och nya mobilnummer automatiskt NIX:as. Mobiltelefonnummer bör bara vara öppna för mobilsamtal om ägaren själv ber om det uttryckligen.

Säljsamtal ska idag enligt branschens etiska riktlinjer inte riktas till mobiltelefoner. Den undersökning som telemarketing-branschen har gjort som sägs visa att 8 av 10 tillfrågade konsumenter efterfrågar ett NIX-register för mobil är sannolikt bara ett försök av branschen att skapa stöd åt en förändring som skulle öppna upp för att ringa till fler telefonnummer.

Marknadsföring är ett viktigt inslag för att matcha ihop köpare och säljare i en marknadsekonomi. För egen del vill jag inte ta emot säljsamtal på vare sig fast telefon eller mobil, men eftersom vissa andra mobilkunder lär vara intresserade av sådana samtal vore det bra om möjligheten att öppna upp sin mobil för säljsamtal erbjuds, givet att kunden först uttryckligen anmäler sitt intresse för detta.

Samtidigt kan reglerna kring hur avtal ingås i samband med telemarketing behöva ses över. Eventuellt bör krav på skriftliga avtal införas i vissa sammanhang.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SvD. SvD. SVT. SVT. SvD. DN. SVT. SvD. DN. DN.

Många fördelar med trängselskatt

Trafiksystemet i stora städer behöver ställas om i riktning mot fler gångtrafikanter, cyklister och utbyggd kollektivtrafik. Ohämmad stadsbilism är problematisk på grund av trängsel, dålig luft och buller. Därför är trängselavgifter rätt väg. Att förorenaren betalar är en rimlig utgångspunkt. Trängselskatt förbättrar framkomligheten för alla och åstadkommer bättre luftkvalitet. Därtill kan även läggas en klimataspekt. 
Luftkvaliteten är generellt ett stort problem i större städer och det beror inte minst på fordonstrafiken. Avgaserna är farliga och däckens friktion mot vägbanan river upp skadliga partiklar. Det ökade antalet diesel-fordon förvärrar situationen. Larmrapporterna om höga partikelhalter i bland annat Stockholms- och Göteborgsluften måste tas på allvar och leda till utökade åtgärder. Parkeringsavgifterna bör justeras uppåt och dubbdäcksanvändningen i stadskärnor minskas. Att de bilister som åstadkommer den försämrade luftkvaliteten får stå för en del av kostnaderna är rättvist.

Att differentiera biltullarna utifrån det specifika fordonets utsläpp av hälsovådliga ämnen såsom kvävedioxid vore rimligt och är antagligen genomförbart med tanke på den information som redan finns i fordonsregistret. Det skulle uppmuntra både bilister och biltillverkare att röra sig i riktning mot minskade utsläpp.

Att använda ekonomiska styrmedel och marknadskrafter är en liberal väg framåt. Då väljer människor bort just de bilresor där de själva bedömer att bilen inte längre innebär en tillräckligt stor nytta för att motivera kostnaden. De bilresor där bilen verkligen tillför ett stort värde jämfört med andra färdsätt kommer däremot överlag att fortsätta genomföras - utan bilköer.

Det är bra att utökade trängselavgifter i Stockholm övervägs. Utöver att avgiftsbelägga Essingeleden bör även ett nytt "snitt" med betalstationer innanför tullarna inrättas.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SR. DN. SVT. UNT. DN. DN. SVT.