11 december 2011

Krishanteringsförmågan måste stärkas

Sveriges krishanteringsförmåga måste stärkas för att bättre hantera såväl olyckor och naturkatastrofer som terroristbrott. Utöver samhällets beredskap behöver även enskilda medborgares förmåga stärkas eftersom enskilda individer oftast är först på plats. Ett boktips är "När det otänkbara händer: vem som överlever en katastrof och varför".

När det gäller misstänkta terrorbrott är det viktigt att snabbt ta sig förbi förnekelsestadiet och mobilisera direkt. Brottsutredningen och analysarbetet bör alltid ske i blixtfart eftersom det inte är ovanligt med flera sammankopplade terrordåd samma dag, exempelvis flygplanskapningarna den 11:e september eller terrordåden i Norge.

Vi har tidigare bloggat om hur långsamt myndigheter kan agera när katastrofer eller terrorbrott inträffar efter ordinarie arbetstid på kvällar och helger. Tillräckligt med kompetent personal måste extrakallas direkt. Man kan tyvärr befara att så inte skedde efter terrordådet i Stockholm för ett år sedan.

Det var ingen slump att självmordsbombaren Taimour Abdulwahab valde Drottninggatan där koncentrationen av fotgängare är extrem. En bomb likt den som Anders Behring Breivik detonerade i Oslo skulle kunna orsaka ett tresiffrigt antal döda på Drottninggatan. Att skapa fler gågator i city skulle medföra ett mer utspritt rörelsemönster, vilket vore säkrare ur terrorsynpunkt.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

Exp. SvD. SvD. SvD. SvD. Exp. SR. SvD. SvD. SvD.

6 december 2011

Tunnlar till framtiden

Det är glädjande att allt fler sluter upp bakom visionen om en utbyggd tunnelbana i Stockholm. Dagens tunnelbanenät har många fördelar och är lönsamt. Det geografiska område inom vilket det är logiskt med nedgrävda transporter ökar i takt med att Stockholmsregionen växer. Det talar för att man bör bygga tunnelbana till storsjukhuset Nya Karolinska och stadsdelen Hagastaden samt till Nacka.

Ett förtätat och miljövänligt Stockholm är framtiden. Spår och vägar ovan jord separerar stadsmiljön och gör det svårare för gång- och cykeltrafikanter. Nedgrävda transporter i tunnlar frigör däremot värdefull yta i markplanet som kan användas för att skapa en mer levande stadsmiljö. Att gräva ned delar av transportsystemet innebär att man förtätar staden i höjdled. Det finns många miljövinster med en tät stad där man kan gå och cykla till det mesta.

Larmrapporterna om höga avgas- och partikelhalter i Stockholmsluften måste samtidigt tas på största allvar. När Stockholm växer är det mycket viktigt att vid planeringen av nya bostäder se till att undvika bilberoende. Utökade satsningar på kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik är nödvändigt. Trängsel- och parkeringsavgifterna behöver samtidigt höjas.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

DN. SvD. Birgitta Rydberg. Anna Starbrink. DN. DN. DN. SvD. SvD. DN.

Höjda trängselavgifter rätt väg

Att höja trängselavgifterna och att bygga fler betalstationer är rätt väg att vandra för att motverka fordonstrafikens många negativa konsekvenser för stadsmiljön. Stockholms trafiksystem behöver ställas om i riktning mot fler gångtrafikanter, cyklister och utbyggd kollektivtrafik. Höjda gatuparkeringsavgifter är också önskvärt för att frigöra utrymme, få ned antalet bilar i innerstaden och minska utsläppen från bilister som cirkulerar i jakt på en parkeringsplats. När utbudet är mindre än efterfrågan är det rimligt med prishöjningar.

Det är glädjande att trafikborgarrådet vill göra det mer attraktivt att ta sig fram till fots i Stockholm. Gång och cykling är miljö- och hälsomässigt ännu bättre än kollektivtrafik. Jag vill slå ett slag för de stora fördelar som finns med att bo relativt nära arbetsplatsen för att undvika långa transporter som är skadliga för såväl individen, samhället som miljön. En rörligare bostadsmarknad med hyror närmare marknadspriserna vore ur detta perspektiv önskvärt.

Johan Lind
Liberala Studenter Stockholm

SvD. DN. DN. DN.
SvD. DN. SvD. SvD.